Photon Icon 2_WEB

Instal­la­ti­on view: Bea­te Güt­schow, Flo­ri­an Kuhlmann