Photon Icon Installation view9_WEB

Instal­la­ti­on view: Flo­ri­an Kuhl­mann, Micha­el Reisch